Documente de constituire

  • Statutul Societății

    Statutul societăţii pe acțiuni «ESTATE GROUP» în redacție nouă a fost aprobat prin hotărîrea adunării generale anuale a acționarilor Societății din 02 august 2021 și înregistrat la Agenția Servicii Publice la 15 septembrie 2021. (Устав акционерного общества «ESTATE GROUP» в новой редакции утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества от 02 августа 2021 года и зарегистрирован Агентством государственных услуг 15 сентября 2021 года.)

  • Regulamentele Societății

    Regulamentul consiliului societăţii și Regulalamentul comisiei de cenzori ale societății pe acțiuni «ESTATE GROUP» în redacție nouă au fost aprobate prin hotărîrea adunării generale anuale a acționarilor Societății din 18 iulie 2022  și sunt în vigoare începând cu data adoptării. (Регламент совета  и Регламент ревизионной комиссии  акционерного общества «ESTATE GROUP» в новой редакции утверждены решением годового общего собрания акционеров Общества от 18 июля 2022  года и введены в действии со дня принятия соответствующего решения.)